پرش به محتویات

سپاسگزاری‌ها

سپاسگزاری از مشارکت کنندگان

بدینوسیله از تمامی مشارکت کنندگانی که به طور عمومی در GitHub و به سایر طرق در توسعه این مستند نقش داشته‌اند تشکر می‌نماییم

 • 007divyachawla
 • Abid Khan
 • Adam Fisher
 • anotherik
 • bkimminich
 • caseysoftware
 • Chris Westphal
 • dsopas
 • DSotnikov
 • emilva
 • ErezYalon
 • flascelles
 • Guillaume Benats
 • IgorSasovets
 • Inonshk
 • JonnySchnittger
 • jmanico
 • jmdx
 • Keith Casey
 • kozmic
 • LauraRosePorter
 • Matthieu Estrade
 • Mr-Listener
 • nathanawmk
 • PauloASilva
 • pentagramz
 • philippederyck
 • pleothaud
 • r00ter
 • Raj kumar
 • RNPG
 • Sagar Popat
 • Stephen Gates
 • This-is-neo
 • thomaskonrad
 • xycloops123