Μετάβαση στο περιεχόμενο

OWASP Τα 10 Κορυφαία Ρίσκα Ασφαλείας API – 2019

Ρίσκο Περιγραφή
API1:2019 - Broken Object Level Authorization Πολύ συχνά, τα APIs εκθέτουν τελικά σημεία προορισμού (endpoints) που χειρίζονται αναγνωριστικά αντικειμένων (object IDs), δημιουργώντας μία ευρεία επιφάνεια έκθεσης σε πιθανές επιθέσεις επιπέδου ελέγχου πρόσβασης (wide attack surface Level Access Control). Οι έλεγχοι εξουσιοδότησης σε επίπεδο αντικειμένου (Object Level Authorization) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε λειτουργία που έχει πρόσβαση σε δεδομένα προερχόμενα από χρήστες.
API2:2019 - Broken User Authentication Οι μηχανισμοί ελέγχου ταυτότητας χρηστών συχνά υλοποιούνται εσφαλμένα, επιτρέποντας στους εισβολείς να διακυβεύουν τα διακριτικά ελέγχου ταυτότητας ή να εκμεταλλεύονται ελαττώματα στην υλοποίηση της εφαρμογής για να προσποιούνται προσωρινά ή μόνιμα τις ταυτότητες άλλων χρηστών. Όταν διακυβεύεται η ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει τον χρήστη / εφαρμογή-πελάτη (client) τότε θέτεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των APIs συνολικά.
API3:2019 - Excessive Data Exposure Στοχεύοντας σε γενικευμένες υλοποιήσεις (generic implementations), οι προγραμματιστές τείνουν να εκθέτουν όλα τα δεδομένα/ιδιότητες των αντικειμένων (object properties) χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ατομική τους ευαισθησία/εμπιστευτικότητα, βασιζόμενοι ότι οι εφαρμογές-πελάτες θα εκτελέσουν το φιλτράρισμα δεδομένων πριν τα εμφανίσουν στον χρήστη.
API4:2019 - Lack of Resources & Rate Limiting Πολύ συχνά, τα APIs δεν επιβάλλουν περιορισμούς στο μέγεθος ή τον αριθμό των πόρων που μπορεί να ζητήσει ο χρήστης / εφαρμογή-πελάτη (client). Αυτό όχι μόνο μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του διακομιστή API, οδηγώντας σε άρνηση υπηρεσίας (DoS), αλλά αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο ελαττωμάτων ελέγχου ταυτότητας, όπως η ωμή βία (brute force).
API5:2019 - Broken Function Level Authorization Πολύπλοκες πολιτικές ελέγχου πρόσβασης με διαφορετικές ιεραρχίες, ομάδες και ρόλους, καθώς και ασαφείς διαχωρισμοί μεταξύ διαχειριστικών/διαβαθμισμένων (administrative) και μη-διαβαθμισμένων λειτουργιών, τείνουν να οδηγούν σε ελαττώματα εξουσιοδότησης. Εκμεταλλευόμενοι αυτά τα ζητήματα, οι εισβολείς αποκτούν πρόσβαση σε πόρους ή/και διαβαθμισμένες λειτουργίες άλλων χρηστών.
API6:2019 - Mass Assignment Η σύνδεση δεδομένων που προέρχονται από χρήστες ή εφαρμογές-πελάτες (π.χ. JSON) σε μοντέλα δεδομένων, χωρίς το κατάλληλο φιλτράρισμα ιδιοτήτων βάσει μιας λίστας επιτρεπόμενων δεδομένων (whitelist), συνήθως οδηγεί σε μαζική εκχώρηση δεδομένων (Mass Assignment). Οι εισβολείς καταφέρνουν να τροποποιήσουν τις ιδιότητες αντικειμένων που δεν θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση να τροποποιήσουν με διάφορους τρόπους, όπως με το να μαντεύουν τις ιδιότητες των αντικειμένων, την εξερεύνηση άλλων τελικών σημείων προορισμού (API endpoints), την μελέτη της τεκμηρίωσης του λογισμικού (documentation) ή την παροχή πρόσθετων ιδιοτήτων αντικειμένων σε ωφέλιμα φορτία αιτημάτων (request payloads).
API7:2019 - Security Misconfiguration Οι εσφαλμένες ρυθμίσεις ασφαλείας είναι συνήθως αποτέλεσμα μη ασφαλών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, ελλιπών ή αυτοσχέδιων/πρόχειρων (ad-hoc) ρυθμίσεων, χώρου αποθήκευσης cloud με ελλιπείς ή χωρίς περιορισμούς χρήσης, εσφαλμένων ρυθμίσεων κεφαλίδων HTTP (headers), περιττών μεθόδων HTTP, επιτρεπόμενης κοινής χρήσης πόρων Cross-Origin (CORS) και λεπτομερών μηνυμάτων σφάλματος που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες.
API8:2019 - Injection Σφάλματα Έγχυσης (Injection Flaws), όπως SQL, NoSQL, Command Injection κ.λπ., συμβαίνουν όταν αποστέλλονται μη αξιόπιστα δεδομένα σε έναν διερμηνέα λογισμικού ως μέρος μιας εντολής ή ερωτήματος (query). Τα κακόβουλα δεδομένα του εισβολέα μπορούν να ξεγελάσουν τον διερμηνέα ώστε να εκτελέσει ακούσιες εντολές ή να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση.
API9:2019 - Improper Assets Management Τα APIs τείνουν να εκθέτουν περισσότερα τελικά σημεία προορισμού (endpoints) από τις παραδοσιακές εφαρμογές Ιστού, καθιστώντας τη σωστή και ενημερωμένη τεκμηρίωση (documentation) εξαιρετικά σημαντική. Επίσης σημαντικό ρόλο για τον μετριασμό ελαττωμάτων όπως οι καταργημένες εκδόσεις APIs και τα εκτεθειμένα τελικά σημεία εντοπισμού σφαλμάτων είναι η μεθοδική καταγραφή των servers και των εκδόσεων APIs που έχουν αναπτυχθεί.
API10:2019 - Insufficient Logging & Monitoring Η ανεπαρκής καταγραφή και παρακολούθηση/εποπτεία, σε συνδυασμό με την έλλειψη ή την αναποτελεσματική ενσωµάτωση και διαλειτουργικότητα με την αντιμετώπιση συμβάντων (incident response), επιτρέπει στους επιτιθέμενους να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους, να διατηρήσουν την πρόσβαση τους, να στραφούν σε περισσότερα συστήματα για να παραβιάσουν, να εξαγάγουν ή να καταστρέψουν δεδομένα. Οι περισσότερες μελέτες παραβίασης αποδεικνύουν ότι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για τον εντοπισμό μιας παραβίασης ξεπερνάει τις 200 ημέρες και συνήθως εντοπίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες και όχι από ενδοεταιρικές διαδικασίες ή παρακολούθηση/εποπτεία των συστημάτων.